MPPI-Preventivni program rada grupa djece i mladeži sa poremećajima u ponašanju Zagreb

Program MPPI  provodi se na 3 osnovne škole na području općine Pešćenica, u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Zagreb – Područni ured Pešćenica.

Projekt se provodi od 1992. godine, a uključuje djecu i mlade osnovnoškolske dobi.

Teoretski okvir iz kojeg proizlaze sadržaji i ciljevi Programa MPPI determiniran je teorijom socijalnog učenja – spoznajom o činiteljima koji pozitivno, odnosno negativno utječu na proces socijalizacije. U radu se, također, koriste spoznaje o djelovanju posljedica na ponašanje pojedinca tj. spoznaje o operantnom uvjetovanju, a ovisno od potreba i ostale kognitivno bihevioralne metode (npr. metode učenja i promjene stavova).

Program MPPI predstavlja model sveobuhvatnog teorijsko-spoznajnog pristupa u radu s pojedincem i grupom. Objedinjujući i primjenjujući teorijske i iskustvene sadržaje socijalnog rada, psihologije, defektologije, sociologije, pedagogije i drugih društveno humanističkih znanosti poštuje se princip jedinstvenosti i različitosti svake pojedine osobe s kojom se radi (dijete, roditelj, nastavnik), kao i osoba koje provode rad (voditelji grupa, voditelji individualnog rada, supervizora).

Cilj programa je stvaranje vrijednosnog sustava i stavova “radom kroz igru” kako bi se uklonili ili spriječili rizici pojavljivanja društveno neprihvatljivog ponašanja djece. Cilj će biti i stvaranje pozitivnog okruženja u kojem djeca mogu razviti i korisno upotrijebiti svoje potencijale na kognitivnom, emocionalnom i socijalnom planu.

Osnovni oblici rada s navedenim korisnicima su: grupni rad i individualni rad. Nadalje, program uključuje i rad s obiteljima, suradnju sa školskim osobljem, radionice za roditelje, grupno i individualno savjetovalište, suradnju sa školskim osobljem, te suradnju s ostalim službama.

GRUPNI RAD

U radu će se ovisno o uzrastu članova, njihovim potrebama, željama i interesima koristiti sljedeće metode i sadržaji:

  • igra (vođena i spontana)
  • grupna diskusija
  • nedirektivna aktivna edukacija
  • likovne, glazbene i scenske aktivnosti
  • pismeno i likovno izražavanje
  • radne, fizičke i sportske aktivnosti
  • izvanškolske aktivnosti (izleti, posjeti kazališnim i kino predstavama i sl.)

RAD S RODITELJIMA

Rad s roditeljima uključuje obilaske obitelji i roditeljske sastanke. Obilasci obitelji i roditeljski sastanci odvijaju se jedanput mjesečno s ciljem pružanja pomoći roditeljima u razumijevanju procesa razvoja i odrastanja djece te u rješavanju specifičnih problema, kao i upućivanje u metode uspješnog odgoja kako bi djeca ostvarila svoje potencijale i zadovoljila svoje potrebe.

SURADNJA SA ŠKOLOM

Voditelji intenzivno surađuju sa školskim pedagogom i razrednim nastavnicima, kao i predmetnim nastavnicima i stručnim suradnicima. Suradnja se sastoji od izmjene informacija o ponašanju djeteta i zamijećenim promjenama u školskom uspjehu.


OSTALI OBLICI RADA

– SAVJETOVALIŠTE – Savjetovalište se održava u školi najmanje jednom mjesečno u trajanju od dva školska sata, po potrebi i dulje. Otvoreno je za sve učenike, roditelje, nastavnike škole. Rad se odvija grupno i individualno, ovisno o potrebama i željama prisutnih.

Također, mogući su sljedeći oblici rada:

TEMATSKA PREDAVANJA – prilagođena su uzrastu i interesima učenika škole, a obuhvaćaju aktualne tematske cjeline kao što su bonton, spolnost, kontracepcija, sredstva ovisnosti i dr.

OGLASNA PLOČA – Na oglasnoj ploči minimalno jednom u dva mjeseca izvješavaju se korisne informacije za učenike ili različite poučne priče s primjerima i savjetima kako riješiti određenu problemsku situaciju.

INDIVIDUALNO SAVJETOVANJE UČENIKA – Individualno savjetovanje provodi se s učenicima koji iskazuju poteškoće u učenju i ponašanju te imaju određene teškoće u socijalnom i emocionalnom funkcioniranju (npr. teškoće u pamćenju i koncentraciji, loš odnos s roditeljima, nisko samopoštovanje i samopouzdanje, teško prilagođavanje, život u nepoticajnom obiteljskom okruženju i dr.), a koji iz nekih objektivnih razloga nisu uključeni u grupni rad (npr. zbog razlike u kronološkoj dobi). Razrednici i pedagog škole predlažu i odabiru djecu za individualni rad.

SANDUČIĆ POVJERENJA – Sandučić povjerenja namijenjen je pismenim upitima učenika, a postavljen je na vidljivom i dostupnom mjestu u školi.

– SUPERVIZIJA –  Supervizija provoditelja aktivnosti u programu MPPI kontinuiran je proces, aktivnost u kojoj se profesionalne dileme, teškoće i problemi koriste kao prilika za profesionalni i osobni rast i učenje, podizanje razine kompetencije i stručnosti u radu.

Osnovna je svrha supervizijskog procesa razvijanje svijesti o osobnim emocionalnim i kognitivnim potencijalima, kao i karakteristikama ličnosti, koje utječu i vode profesionalca u njegovim nastojanjima da na najbolji način zadovolji potrebe i interese korisnika Programa.

Koordinatorica: Nikolina Vodanović, mag.psych