MPPI – Studenti koji mogu više

MPPI potprogram

Preventivni program rada grupa djece i mladeži s poremećajima u ponašanju „Modifikacija ponašanja putem igre-MPPI“ (u daljnjem tekstu Program MPPI), je program namijenjen prvenstveno radu s djecom i njihovim roditeljima, osmišljen kao skup raznih sadržaja i metoda ciljanih podizanju kvalitete odrastanja i sazrijevanja djece, kao i poticanju sadržajnijeg i kompetentnijeg roditeljstva. Specifična programska smjernica je i preveniranje nastanka poremećaja u ponašanju i kriminaliteta djece i mladih.

Kontinuiranom evaluacijom realiziranih programskih sadržaja i sustavnim praćenjem efekata rada nametnula se potreba širenja programskih sadržaja i ciljane kategorije korisnika. Na tim osnovama nastao je i potprogram namijenjen studentima visokoškolskih ustanova društveno-humanističkog smjera pod nazivom „MPPI-Studenti koji mogu više“.

Zbog toga je jedan od predviđenih sadržaja rada potprograma „MPPI-Modifikacija ponašanja putem igre“ i dodatni individualni rad s djecom uključenom u grupni rad, koja manifestiraju kompleksne i multiple poremećaje u ponašanju i učenju. Takav oblik rada predstavlja intenzivan stručni rad koji se temelji na individualnom pristupu uz poštivanje principa jedinstvenosti i različitosti svakog pojedinog djeteta i sastavni je dio potprograma programa Modifikacija ponašanja putem igre pod nazivom MPPI-Studenti koji mogu više.

Nositelj Potprograma MPPI-studenti koji mogu više je Udruga „Igra“ za pružanje rehabilitacijsko-edukacijske i psiho-socijalno-pedagoške pomoći, u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Zagreb, Ured Peščenica.

Kontinuirani individualni rad usmjeren je uklanjanju postojećih teškoća u učenju, emocionalnom i socijalnom funkcioniranju djeteta. Modaliteti i sadržaji rada kreću se od pružanja pomoći u učenju i popravljanju općeg školskog uspjeha, vježbanja socijalnih vještina, poticanja na kvalitetno i sadržajno osmišljeno korištenje slobodnog vremena, savjetodavni rad i poučavanje. Individualni voditelji – volonteri u fokusu svog rada prvenstveno imaju dijete, a zatim i njegove roditelje, odnosno članove uže obitelji s kojima dolaze u kontakt kroz redovne posjete i obilaske djeteta u vlastitom domu. Složenost i zahtjevnost takvog oblika rada nameće potrebu organiziranja kontinuirane supervizijske pomoći, podrške i stručnog nadzora rada individualnih voditelja, kao i omogućavanje njihove dodatne edukacije s ciljem stjecanja stručnih znanja i vještina neophodnih za kvalitetan i učinkovit rad s djecom i njihovim roditeljima.

Osnovni ciljevi potprograma MPPI – „Studenti koji mogu više“ su:

 • profesionalni i osobni rast i razvoj studenata-individualnih voditelja;
 • podizanje nivoa kompetentnosti i profesionalnosti u radu studenata-individualnih voditelja;
 • nadopuna i širenje znanja i vještina potrebnih za uspješan i kvalitetan rad s djecom i njihovim roditeljima;
 • supervizijska pomoć, podrška i nadzor i
 • stručna pomoć u rješavanju specifičnih problema.

Specifični ciljevi su:

 • upoznavanje studenata s principima rada na Programu MPPI i
 • priprema i selekcija individualnih voditelja za grupni rad

Korisnici ovog projekta su studenti i apsolventi:

 • Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta smjer-socijalne pedagogije,
 • Pravnog fakulteta –Studijskog centra Socijalnog rada,
 • Filozofskog fakulteta – odsjek pedagogije i odsjek psihologije
 • Učiteljske akademije – smjer razredne nastave
 • Hrvatskim studijima- smjer psihologije.

Koordinatorica programa: Nikolina Vodanović, mag.psych

mppi-skmv@udrugaigra.hr