Projekti u tijeku

07.svibnja 2021. – 07.05.2022.
𝘕𝘪𝘫𝘦 𝘪𝘨𝘳𝘢 𝘳𝘢𝘥𝘪𝘵𝘪 𝘶 𝘻𝘢𝘵𝘷𝘰𝘳𝘴𝘬𝘰𝘮 𝘴𝘶𝘴𝘵𝘢𝘷𝘶 𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘣𝘢𝘤𝘪𝘫𝘪 – 𝘴𝘶𝘱𝘦𝘳𝘷𝘪𝘻𝘪𝘫𝘴𝘬𝘢 𝘱𝘰𝘥𝘳𝘴̌𝘬𝘢 𝘴𝘭𝘶𝘻̌𝘣𝘦𝘯𝘪𝘤𝘪𝘮𝘢 (Ministarstvo pravosuđa i uprave) u partnerstvu s HDSOR-om
𝐔𝐝𝐫𝐮𝐠𝐚 „𝐈𝐠𝐫𝐚“ za pružanje rehabilitacijsko-edukacijske i psiho-socijalno-pedagoške pomoći u partnerstvu sa 𝐇𝐫𝐯𝐚𝐭𝐬𝐤𝐢𝐦 𝐝𝐫𝐮𝐬̌𝐭𝐯𝐨𝐦 𝐳𝐚 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢𝐣𝐮 𝐢 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐣𝐬𝐤𝐢 𝐫𝐚𝐳𝐯𝐨𝐣 te u suradnji i uz financijsku podršku 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐚𝐫𝐬𝐭𝐯𝐚 𝐩𝐫𝐚𝐯𝐨𝐬𝐮đ𝐚 𝐢 𝐮𝐩𝐫𝐚𝐯𝐞 započeli su provedbu projekta 𝘕𝘪𝘫𝘦 𝘪𝘨𝘳𝘢 𝘳𝘢𝘥𝘪𝘵𝘪 𝘶 𝘻𝘢𝘵𝘷𝘰𝘳𝘴𝘬𝘰𝘮 𝘴𝘶𝘴𝘵𝘢𝘷𝘶 𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘣𝘢𝘤𝘪𝘫𝘪 𝘴𝘶𝘱𝘦𝘳𝘷𝘪𝘻𝘪𝘫𝘴𝘬𝘢 𝘱𝘰𝘥𝘳𝘴̌𝘬𝘢 𝘴𝘭𝘶𝘻̌𝘣𝘦𝘯𝘪𝘤𝘪𝘮𝘢.
𝐂𝐢𝐥𝐣 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐤𝐭𝐚: Osiguravanje stručne supervizije za stručnjake koji rade u zatvorskom sustavu/probaciji s ciljem podržavanja dobrobiti stručnjaka, njihovih profesionalnih kompetencija što konačno podržava kvalitetu krajnjeg rada s korisnicima.
Službenici koji rade u zatvorskom sustavu i probaciji svakodnevno pružaju određenu vrstu psihosocijalnog tretmana tijekom kojih se suočavaju s vrlo teškim životnim situacijama, nedobrovoljnim korisnicima te rizicima od sekundarne traumatizacije. Udruga Igra prepoznaje važnost podrške stručnjacima!
Radi očuvanja osobne i profesionalne dobrobiti službenika zatvorskog sustava i probacije, prevencije sagorijevanja, kao i podržavanja njihovih kompetencija u radu s počiniteljima kaznenih djela, ovim projektom osiguravamo supervizijsku podršku neophodnu u direktnom radu s korisnicima.
Projekt je financijski omogućilo Ministarstvo pravosuđa i uprave.

22. svibnja 2019. – 21. svibnja 2020.
Nije igra raditi u zatvorskom sustavu i probaciji – potrebe i podrška zaposlenicima (Ministarstvo pravosuđa) u partnerstvu s HDSOR-om
Projektom pružamo podršku službenicima zatvorskog sustava i probacije, doprinosimo povećanju kvalitete rada i osnaživanja mehanizama nošenja sa stresom na poslu, preveniramo sagorijevanje, povećavamo zadovoljstvo poslom te osiguravamo kvalitetnije usluge za korisnike, kroz glavnu projektnu aktivnost, a to je supervizija. U tijeku su nam 9 supervizijskih grupa kojima smo obuhvatili 12 ustanova zatvorskog sustava i probacije u 6 gradova. Superviziju pružaju licencirani supervizori, članovi Hrvatskog društva za superviziju i organizacijski razvoj, kojima je iz projektnih sredstava osigurana i metasupervizija. U sklopu spomenutog projekta, od 23. do 25. listopada 2019. u Selcu je održan i trening za službenike zatvorskog sustava i probacije. Sudjelovalo je 18 službenika, zaposlenika Kaznionice u Lepoglavi, Požegi i Turopolju, Zatvora u Zagrebu i Osijeku, Centra za dijagnostiku u Zagrebu, te Probacijskog ureda Zagreb II, Osijeka i Vukovara. kolovoz

1. kolovoz 2019. – 31. svibnja 2020.
Naučimo i potaknimo inicijative mladih iz alternativne skrbi (HBOR) u partnerstvu s ACT Grupom
Projektom želimo unaprijediti socijalnu uključenost mladih iz alt. skrbi na način da ćemo provedbom aktivnosti u području zapošljavanja, samozapošljavanja i druš. poduzetištva poboljšati kompetencije mladih iz skrbi za zapošljavanje, samozapošljavanje i druš poduzetništvo, informirati mlade o alternativnim mogućnostima samozapošljavanja, te poboljšati ishode mladih u riziku od soc. iksljučenosti na tržištu rada.

01. rujna 2019 – 31. kolovoza 2020.
Centri za mlade iz alternativne skrbi (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku) u partnerstvu s GDCK Čakovec
Program razvija koordiniran, ujednačen sustav izvaninstitucionalne potpore prevenciji socijalne isključenosti mladih iz alternativne skrbi na području RH kroz razvoj mreže Centara za mlade iz alternativne skrbi. Centar za mlade iz alternativne skrbi pruža svojim direktnim korisnicima (djeca i mladi iz alternativne skrbi koji izlaze iz ustanove/udomit. obitelji te su u riziku od socijalne isključenosti i mladi iz alternativne skrbi do 30. godine koji nastoje osigurati samostalan život i socijalno su isključeni) besplatne i youth friendly usluge kreirane prema njihovim potrebama i provođene od strane stručnih i iskusnih zaposlenika i volontera pomagačke struke. Te ih usluge osnažuju za samostalnost, širenje socijalne mreže, upravljanje financijama, brigu za sebe i stambeni prostor, njegovanje odnosa, potragu za poslom i pruža podršku kod zadržavanja posla, podršku u procesu obrazovanja, psihosocijalnu podršku, dodatne edukacije – sve ono što je identificirano kao njima potrebno u procesu snalaženja u samostalnome životu. Usluge koje koriste i stručna podrška pružaju im sigurnu točku, uporište, nekoga na koga se mogu osloniti kada je sve u njihovom samostalnom životu neizvjesno, izazov, problem ili nepostojeće.

22. listopada 2019. – 21. listopada 2020.
Neformalnim obrazovanjem do zaposlenja (Ministarstvo pravosuđa) u partnerstvu s HR Centrom
Senzibilizacijom poslodavaca, sastancima s predstavnicima Odgojnih zavoda, komunikacijom s javnosti, te izradom personaliziranih informativnih paketa, utjecat ćemo na širenje suradničke mreže u lokalnoj zajednici, te uspješnu resocijalizaciju i socijalnu integraciju korisnika, dok ćemo aktivnostima direktnog rada s korisnicima (prezentacijsko-informativne radionice, inicijalni razgovori, edukativno psiho-socijalne radionice, individualni rad) unaprijediti socijalne i životne vještine kod mladih iz OZ u Turopolju i Požegi. Projektom ćemo obuhvatiti mlade u odgojnim zavodima, ali i mlade koji su izašli iz zavoda, a kojima je i dalje potrebna podrška.

22. listopada 2019. – 21. listopada 2020.
Osobni mentori kao podrška resocijalizaciji mladih iz odgojnih zavoda (Ministarstvo pravosuđa)
Glavni je cilj projekta, unaprijediti postpenalni tretman u procesu resocijalizacije korisnika odgojnih zavoda, u suradnji s relevantnim dionicima, u svrhu njihove kvalitetnije integracije u lokalnu zajednicu i prevencije recidivizma, a prema individualiziranom programu. Uspostavit ćemo uslugu osobnog mentora koji će biti honorirani stručnjaci (socijalni radnici, socijalni pedagozi, psiholozi, pedagozi, rehabilitatori) koji će biti dodatno educirani za obavljanje uloge osobnog mentora, a uključit ćemo dva odgojna zavoda, u Turopolju i Požegi. Oni će početi pružati podršku mladoj osobi dok je on/a još u zavodu i nastaviti raditi s njim/njom i nakon izlaska te će predstavljati svojevrsnu konstantu u procesu izlaska. Osobni mentori će biti svojevrsna spona između ustanove, CZSS, mlade osobe i drugih dionika. S tom svrhom, uključit ćemo u projekt i nadležne socijalne radnike mladih koji će biti uključeni u uslugu osobnog mentora i individualnu podršku nakon izlaska, kako bismo se zajednički dogovorili oko način rada, komunikacije i izradili Individualni plan promjene. Provedbom projekta, njegovom evaluacijom, uspostavit ćemo mentorski model koji ćemo nastaviti primjenjivati, ali koji će moći i druge organizacije primijeniti u svom radu. Projektom ćemo pripremiti korisnike i sustav podrške na terenu za postpenalni prihvat, te osigurati kvalitetan postpenalni prihvat korisnicima u njihovim lokalnim zajednicama i unaprijediti podršku za uspješnu resocijalizaciju i socijalnu integraciju korisnika, posebno u području zapošljavanja, izobrazbe i smislenog provođenja slobodnog vremena.

01. prosinca 2019. – 30. studenog 2020.
IGRA za NEovisnost mladih u riziku (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku) u partnerstvu s CZSS Zagreb, OŠ Pavleka Miškine i CZPUUZ Zagreb-Dugave
Program IGRA za NEovisnost mladih u riziku djeluje u svrhu poticanja i razvijanja socijalnih i životnih vještina i pozitivnih modela ponašanja mladih s rizičnim oblicima ponašanja i njihovih roditelja u svrhu prevencije svih oblika ovisnosti i ponašajnih ovisnosti. Važnu komponentu učinkovitosti ovog preventivnog programa čini suradnja kroz tri glavna okruženja: obitelj, škola i lokalna zajednica.

01. siječnja 2020. – 31. prosinca 2020.
Centar za mlade iz alternativne skrbi – posttretman (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku)
Kako bismo unaprijedili socijalnu uključenost mladih koji su izašli iz skrbi, te ih osnažili za preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnih građana, postavili smo 3 cilja s kojima ćemo postići navedeno. U prvom redu, pružatelji usluga bit će: stručni suradnici (psihologinja i socijalne radnice) koji već godinama rade s mladima iz alternativne skrbi, a koji će djelovati u 2. setu aktivnosti – direktni rad s korisnicima, zajedno s volonterima koje ćemo osposobiti za specifičnosti rada s mladima iz alternativne skrbi i koje će pružati grupni i individualni rad, te na kraju u aktivnosti vršnjačka podrška, pružatelji će biti sami mladi koji su nekoć bili u nekom od alternativnih oblika skrbi, a koji svojim iskustvom i savjetima mogu pridonijeti boljoj informiranosti o pravima i uslugama, kao i poboljšanju kompetencija njih samih. Kako bismo obuhvatili što više mladih, a ponajviše one iz ruralnih sredina, osigurat ćemo podršku i informiranje putem FB profila Igrana Kontaktić i Info moba putem aktivnosti Informiranje i posredovanje. FB profil Igrana Kontaktić je profil samo za mlade na kojem trenutno brojimo oko 400ak mladih iz alternativne skrbi iz svih krajeva Hrvatske, putem kojeg im pružamo primjerenu razinu informiranosti o njihovim pravima i mogućnostima. Osim informiranja, pružamo im na taj način i individualnu podršku. Na profilu objavljujemo razne oglase za posao, prava koje mogu ostvariti, oglase za stanove, razna događanja u koje se besplatno mogu uključiti, informirano ih o uslugama i aktivnostima u zajednici… Kako većinu mladih dohvaćamo još kada su u ustanovi/udomiteljskoj obitelji, na taj način ih i pratimo i pomažemo ako ponegdje zapnu. Isto tako, mladi nam se u bilo kojem trenu mogu javiti na Info-mob, službeni mobitel samo za njih, te im se povratno javljamo u najkraćem mogućem roku. Kako bismo poboljšali kompetencije mladih iz alternativne skrbi za aktivno uključivanje u društvo, osmislili smo uslugu grupnog rada koji može biti edukativnog karaktera (primjerice: radionica kako napisati životopis, kako se predstaviti poslodavcu, o sezonskom radu, o financijskoj pismenosti..), informativnog (o pravima i uslugama u koje se mogu uključiti, kako mogu doći od njih..), socijalizacijske, slobodno vrijeme i/ili radionice o osobnom rastu i razvoju. Time ćemo unaprijediti kompetencije ključne za samostalan život kod najmanje 15 mladih iz alternativne skrbi (traženje i zadržavanje posla; raspolaganje financijama, traženje i održavanje mjesta stanovanja; traženja i korištenja prilika za cjeloživotno učenje; organiziranja slobodnog vremena i uključivanje u zajednicu; razvijanja socijalne mreže i sustava podrške, cjeloživotnog učenja o sebi i kompetencija osobnog razvoja).

01. siječnja 2020. – 31. prosinca 2020.
Care & Share – podrška mladima iz sustava alternativne skrbi (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku)
Projekt provodimo u partnerstvu, a nositelj projekta je GDCK Čakovec. U sklopu projekta Care & Share – podrška mladima iz sustava alternativne skrbi osigurat će se psihosocijalna podrška mladima iz sustava socijalne skrbi provođenjem programa osobnog mentorstva za mlade te razvojem programa inkluzivnog volontiranja Vršnjak pomagač. Cilj projekta: Povećati socijalnu uključenost mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi (mladih iz sustava socijalne skrbi) na području Međimurske županije. Osim navedenog, specifični ciljevi projekta su razviti i povećati kompetencije stručnjaka i organizacija civilnog društva u pružanju usluga mladima iz sustava socijalne skrbi te uspostaviti program inkluzivnog volontiranja za mlade iz sustava socijalne skrbi kako bi ih se potaknulo na građanski aktivizam i osnažiti mlade iz sustava alternativne skrbi u područjima osobnog razvoja, socijalnog uključivanja i širenja društvene mreže.
Osnovna aktivnost projekta odnosi se na pružanje savjetovanja i psihosocijalne podrške mladima iz sustava alternativne skrbi u obliku individualne psihosocijalne podrške (osobni mentor) te razvijanje i provođenje programa inkluzivnog volontiranja mladih iz sustava socijalne skrbi (vršnjak pomagač).