EDUKACIJSKI PROGRAM UDRUGE IGRA OD SIJEČNJA DO LIPNJA 2016. godine

Udruga Igra već duži niz godina radi osnaživanja stručnjaka za edukativni, socio-pedagoški i savjetodavni rad sa djecom, mladima i odraslima. Ove godine proširili smo listu edukacija koje nudimo i nadamo se da ćete prepoznati i njihovu vrijednost. Ono što edukacije udruge čini posebnima je rad u malim grupama (do max 15 sudionika) što omogućuje kreiranje opuštene i ugodne radne atmosfere. Sudionici naših dosadašnjih edukacija su istaknuli da im se posebno sviđa to što je na edukacijama postignut dobar omjer teorije i praktičnih vježbi, što su metode dinamične, što nakon edukacije  počinju sagledavati sebe i svoj rad na drugačiji način te to što dobivaju konkretne odgovore na pitanja. U nastavku možete pročitati više o edukacijama koje ćemo nuditi tijekom prve polovice 2016. godine kao i okvirni program njihove izvedbe.

Slobodno nas kontaktirajte ukoliko želite da kreiramo edukaciju specifično baš za Vašu organizaciju ili ukoliko želite da Vas obavijestimo o terminima održavanja pojedine edukacije.

 

Vremenski okvir izvedbe pojedine edukacije:

Izrezak3

                                    

       OKVIRNI PLAN I PROGRAM EDUKACIJA

 

edukacije2Edukativno-iskustvene radionice o primjeni ASOCIJATIVNIH KARATA u psihosocijalnom i savjetodavnom radu:

1.  Edukativna radionica „Osnove rada s asocijativnim kartama“ (4h) – 350,00 kn

 • Usmjerena je dobivanju osnovnih i općih informacija o asocijativnim kartama u kontekstu kreativnih tehnika te vježbanja kvalitetne komunikacije kojom potičemo korisnike da dođu do značajnih samouvida. Primarno je edukativnog karaktera, iako će sudionici imati prilike iskusiti i nekoliko općih vježbi koje mogu koristiti u svojem daljnjem radu. Namijenjena je studentima i stručnjacima humanističkog usmjerenja koji žele obogatiti svoj psihosocijalni rad.

Voditeljica: Sunčana Kusturin, univ.spec.sup.psihosoc.rada

2.  Iskustvena radionica „Asocijativne karte u psihosocijalnom radu“ (5h) -350,00 kn

 • Primarno je usmjerena na učenje kroz iskustvo korištenja asocijativnih karata. Namijenjena je studentima i stručnjacima humanističkog usmjerenja koji su prethodno završili edukativnu radionicu „Osnove rada s asocijativnim kartama“.

Voditeljica: Sunčana Kusturin ,univ.spec.sup.psihosoc.rada

3.  Iskustvena radionica „Asocijativne karte u savjetodavnom radu“ (7h) – 500,00 kn 

 • Namijenjena isključivo stručnjacima koji imaju iskustvo savjetodavnog rada i žele asocijativne karte koristiti u savjetodavnom procesu. Polaznici mogu biti i stručnjaci u edukaciji iz neke psihoterapijske škole ili psihoterapeuti željni dodatnog usavršavanja.

Voditeljica: Lana Hrgovan, edukacijski rehabilitator i gestalt psihoterapeut

4.  Iskustvena radionica „Vježbanje primjene asocijativnih karata“ (4h) – 400,00 kn

 • Namijenjena je stručnjacima koji su prošli edukaciju korištenja asocijativnih karata i žele u sigurnom ambijentu vježbati njihovu primjenu. Sudionici će jedni na drugima iskušavati primjenu nekoliko vježbi sa asocijativnim kartama i dobiti će povratnu informaciju o svom radu od drugih sudionika i od voditeljice radionice.

Voditeljice: Sunčana Kusturin, univ.spec.sup.psihosoc.rada i Lana Hrgovan, edukacijski rehabilitator i gestalt psihoterapeut

 

Grupni rad s djecom i mladima s problemima u ponašanju (19,5h) – 1.000,00 kn

 •  Edukacija je podijeljena u tri i pol dana. Namijenjena je studentima i diplomiranim stručnjacima koji trenutno vode ili žele voditi socijalizacijske grupe za djecu i mlade. Poseban naglasak je stavljen na specifičnosti rada s djecom i mladima s problemima u ponašanju. Edukaciju čine teorijski i iskustveni segmenti koji se isprepliću i tako čine jedinstvenu cjelinu. Cjelokupna edukacija prati faze u grupnog radu i tako preslikava grupni proces. Specifične teme kojima se bavi su: Problemi u ponašanju; Upoznavanje i grupna kohezija; Dogovori o radu i dosljednost; Ispitivanje očekivanja, plan rada i aktivna participacija korisnika; Postavljanje ciljeva; Razrada plana rada sa grupom; Poteškoće u radu; Proces učenja i osvještavanje naučenog; Rastanak.

Voditeljica: Sunčana Kusturin, univ.spec.sup.psihosoc.rada

 Osnažujuća škola – Edukacija za stručnjake u sustavu obrazovanja koji rade s djecom/mladima iz alternativne skrbi (7h) – 450,00 kn

 • Edukacija je namijenjena stručnjacima koji rade u sustavu obrazovanja, a u svom radu se susreću s djecom i mladima iz alternativne skrbi (dječji/odgojni domovi i udomiteljske obitelji). Edukacija se bavi okolnostima u kojima mladi iz skrbi odrastaju i posljedicama istog na njihov rast i razvoj, omogućuje stručnjacima da podijele brige, teškoće i nedoumice koje imaju vezano uz mlade iz alternativne skrbi i njihovo obrazovanje i pomaže im da identificiraju područja djelovanja kroz koje mogu osnažiti mlade iz alternativne skrbi.

Voditeljica: Sunčana Kusturin, univ.spec.sup.psihosoc.rada

 Snaga kreativnih tehnika (16h) – 800,00 kn

 • Edukacija je organizirana u dva dana. Namijenjena je svim stručnjacima koji provode socio-pedagoške i/ili savjetodavne aktivnosti s ljudima, a koji žele  u svoj rad uključiti više kreativnih tehnika. Tijekom edukacije će sudionici biti informirani o kreativnim tehnikama općenito s posebnim naglaskom na to kako, zašto i kada ih primjenjivati u socio-pedagoškom i savjetodavnom radu s ljudima. Edukacija je iskustvenog tipa te će sudionici sami na sebi iskušati različite kreativne tehnike (npr. crtanje, glina, pisanje, dramski izričaj i sl.).

Voditeljica: Sunčana Kusturin, univ.spec.sup.psihosoc.rada i Lana Hrgovan, edukacijski rehabillitator i gestalt psihoterapeut

Kako razgovarati s ljudima? – osnove savjetodavnih vještina za pomagače (42h) – 2.400,00 kn

 • Edukacija je organizirana u dva modula u trajanju od tri dana, sveukupno 6 dana. Namijenjena je apsolventima i stručnjacima pomagačkih zanimanja (psiholozi, edukacijski rehabilitatori, logopedi, socijalni pedagozi, pedagozi, socijalni radnici). Edukacija je namijenjena stručnom usavršavanju pomagača koji u svakodnevnom radu razgovaraju s ljudima, a željeli bi na tom području osnažiti i osjećati se kompetentnije. Ova edukacija ponuditi će kroz iskustveni rad usvajanje osnova savjetodavnih vještina u direktnom radu: postavljanje pitanja, postavljanje cilja ili potreba osobe s druge strane, osvještavanje sebe i svojih reakcija u procesu, kako se osnažiti za razgovor sa zahtjevnim ljudima, etičke dileme.

Voditeljice: Lana Hrgovan, edukacijski rehabilitator i gestalt psihoterapeut i Nikolina Vodanović, psiholog

Kako se nositi s teškim emocijama (7h) – 500,00 kn

 • Radionica je namijenjena stručnjacima koji se u svom radu s ljudima susreću s teškim životnim događajima i kod kojih dijalog o takvim događajima traži kvalitetno nošenje s teškim emocijama. Radionica će se odvijati kroz iskustveni rad. Ima fokus na jačanju otpornosti i jačanju kapaciteta pomagača za nošenje s teškim emocijama svojim i ljudi s kojima rade. Kroz radionicu osvještavat će se emocije koje nazivamo teškima, načini nošenja s njima i kako ih možemo koristiti u radu s ljudima.

Voditeljica: Lana Hrgovan, edukacijski rehabilitor i gestalt psihoterapeut

 Interaktivno prenošenje znanja (16h) – 800,00 kn

 • Edukacija je organizirana u dva dana. Namijenjena je svim onim stručnjacima koji rade raznovrsne edukativne aktivnosti i žele u svom radu početi primjenjivati različite participativne metode. Sudionici će biti informirani o procesu učenja i načinima na koje mogu proces učenja za djecu, mlade i odrasle učiniti zanimljivijim i efikasnijim. Spomenuti će se metode poput buzz grupa, open space technology, vježba za podizanje koncentracije, dramskih tehnika i sl.

Voditeljica: Sunčana Kusturin, univ.spec.sup.psihosoc.rada

Radionica: „Prepoznavanje profesionalnog stresa“ (5h) – 350,00 kn

 • Usmjerena na prepoznavanje izvora i posljedica profesionalnog stresa. Namijenjene su svim stručnjacima i pomagačima koji žele unaprijediti svoje znanje o profesionalnom stresu i sindromu izgaranja te načinima brige za vlastito mentalno zdravlje.

Voditeljica: Sunčana Kusturin, univ.spec.sup.psihosoc.rada

 Radionica: „Briga o sebi“ (5h) – 350,00 kn

 • Ova radionica ima fokus na istraživanje različitih oblika brige o vlastitom mentalnom zdravlju. Namijenjene su svim stručnjacima i pomagačima koji žele unaprijediti svoje znanje o profesionalnom stresu i sindromu izgaranja te načinima brige za vlastito mentalno zdravlje.

Voditeljica: Sunčana Kusturin, univ.spec.sup.psihosoc.rada

 Predavanje Supervizija?! (2h) – besplatno

 • Besplatno predavanje o razvojno integrativnoj superviziji namijenjeno je stručnjacima pomagačkih struka. Kroz predavanje stručnjaci dobivaju odgovore na sljedeća pitanja: Što je to supervizija?; Kome je ona namijenjena?; Što ću ja dobiti ako se uključim u supervizijsku grupu?; Tko su supervizori?; Kako izgleda supervizijski susret?; Koliko traje, gdje se odvija, tko je sve u grupi?

Voditeljica: Sunčana Kusturin, univ.spec.sup.psihosoc.rada

 

Adresa: Sveti Duh 55, 10 000 Zagreb
Tel: + 385 1 3704 537
E-mail: administracija@udrugaigra.hr
Web stranica: www.udrugaigra.hr

Facebook profil: Udruga Igra