Brošura Prevencija problema u ponašanju i problema mentalnog zdravlja kod djece i mladih

Ulaganje u prevenciju problema (emocionalnih, ponašajnih) te promociju mentalnog zdravlja važno je, održivo i ekonomično.

Poticanjem razvoja socijalno-emocionalnih vještina kod djece i mladih, izgradnjom emocionalno toplog odnosa povjerenja s djetetom, postavljanjem adekvatnih granica, provođenjem kvalitetnog zajedničkog vremena s djetetom, prikladnom komunikacijom i sličnim ponašanjima, smanjujemo vjerojatnost pojave različitih problema mentalnog zdravlja te problema u ponašanju kod djeteta ili mlade osobe.

Ulažući u navedeno, jača se djetetov kapacitet za nošenje s različitim životnim izazovima. Potiče se razvoj djetetove pozitivne slike o sebi i o svijetu kao i njegov kapacitet za izgradnju zdravih odnosa i socijalne mreže podrške. Time se smanjuje vjerojatnost djetetovog neprikladnog reagiranja u različitim životnim okolnostima i situacijama, a gradi njegova otpornost.

Na koje sve načine možemo prevenirati rizična ponašanja, a time i nastanak problema mentalnog zdravlja te problema u ponašanju, pročitajte u brošuri.

http://udrugaigra.hr/wp-content/uploads/2022/10/Bolje-spriječiti-nego-liječiti.pdf

Projekt “Brinem o sebi, brinem o svom zdravlju” u sklopu kojega pružamo uslugu stručnog savjetodavnog rada s djecom i mladima, provodimo radionice brige o mentalnom zdravlju i radionice konstruktivnog provođenja slobodnog vremena za djecu i mlade te senzibiliziramo javnost o temama mentalnog zdravlja, financiran je od strane grada Zagreba.